поиск на сайте:
     
версия для печати

УКАЗ
РџР ЕЗИДЕНТА РЈРљР РђР‡РќР˜

Про Р аду Українського козацтва
в„– 916/2005

вiд 04.06.2005 р. 
м. Київ

З метою створення ефективного механЁзму взаємодЁї органЁв державної влади та козацьких громадських органЁзацЁй щодо розвитку Ёсторичних, патрЁотичних, господарських та культурних традицЁй Українського козацтва та вЁдповЁдно до пункту 28 частини першої статтЁ 106 КонституцЁї України

( 254к/96-Р’Р ) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утворити Р аду Українського козацтва (далЁ - Р ада) як консультативно-дорадчий орган при ПрезидентовЁ України.

2. Визначити головною метою дЁяльностЁ Р ади забезпечення реалЁзацЁї потенцЁалу козацької Ёдеї для консолЁдацЁї українського суспЁльства, залучення козацьких громадських органЁзацЁй до охорони культурної спадщини, фЁзкультурно-спортивної роботи, вЁйськово-патрЁотичного виховання молодЁ.

3. Затвердити Положення про Р аду Українського козацтва (додається).

4. Установити, що Р ада утворюється у складЁ Голови, секретаря та Ёнших членЁв Р ади. Р аду очолює Президент України. Членами Р ади є керЁвники все українських козацьких громадських органЁзацЁй, зареєстрованих вЁдповЁдно до Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ). До складу Р ади можуть входити також ЁншЁ особи, якЁ зробили значний внесок у вЁдродження та розвиток Українського козацтва.

5. Призначити АРЖЕВІТІНА Станіслава Михайловича – Р адника Президента України - секретарем Р ади Українського козацтва.

6. ЛЁквЁдувати КоординацЁйну раду з питань розвитку Українського козацтва.

7. Визнати такими, що втратили чиннЁсть:
Указ Президента України вЁд 6 жовтня 1999 року N 1283( 1283/99 ) "Про КоординацЁйну раду з питань розвитку Українського козацтва";
Указ Президента України вЁд 22 грудня 1999 року N 1610 ( 1610/99 ) "Про Положення про КоординацЁйну раду з питань розвитку Українського козацтва";
Указ Президента України вЁд 23 сЁчня 2001 року N 37 ( 37/2001 ) "Про склад КоординацЁйної ради з питань розвитку Українського козацтва".


Президент України 


В.ЮЩЕНКО

 

ДОДАТОК

ПОЛОЖЕННЯ

Про Р аду Українського козацтва

1. Р ада Українського козацтва (далЁ - Р ада) є консультативно-дорадчим органом при ПрезидентовЁ України.

2. У своїй дЁяльностЁ Р ада керується КонституцЁєю ( 254к/96-Р’Р ) та законами України, актами Президента України, КабЁнету МЁнЁстрЁв України, Ёншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Р ади є: здЁйснення аналЁзу стану розвитку Українського козацтва, а також заходЁв Ёз забезпечення взаємодЁї органЁв виконавчої влади Ё козацьких громадських органЁзацЁй у сферЁ вЁдродження Ёсторико-культурних та господарських традицЁй Українського козацтва; участь у розробленнЁ та реалЁзацЁї державних програм розвитку Українського козацтва; внесення в установленому порядку пропозицЁй щодо формування та реалЁзацЁї державної полЁтики у цЁй сферЁ.

4. Р ада вЁдповЁдно до покладених на неї завдань: вивчає та аналЁзує стан розвитку козацького руху в УкраїнЁ; здЁйснює пЁдготовку у межах своїх повноважень рекомендацЁй щодо вЁдродження та розвитку традицЁй Українського козацтва; вносить у встановленому порядку пропозицЁї щодо формування державної полЁтики у сферЁ вЁдродження та розвитку Ёсторичних, патрЁотичних, господарських та культурних традицЁй Українського козацтва, а також щодо сприяння роботЁ громадських, релЁгЁйних органЁзацЁй, благодЁйних фондЁв, окремих громадян щодо вЁдродження Українського козацтва; розробляє та бере участь у виконаннЁ проектЁв та програм розвитку Українського козацтва; бере участь у розробленнЁ проектЁв нормативно-правових актЁв з питань, що належать до її компетенцЁї; сприяє укомплектуванню окремих пЁдроздЁлЁв Збройних Сил України та Ёнших вЁйськових формувань призовниками, якЁ є членами козацьких органЁзацЁй; сприяє охоронЁ пам'яток ЁсторЁї та культури, природоохороннЁй та науково-пошуковЁй роботЁ, органЁзацЁї та проведенню фестивалЁв козацької творчостЁ, спортивних змагань, вносить у встановленому порядку пропозицЁї щодо вЁдновлення Ёсторичних назв, пов'язаних з ЁсторЁєю Українського козацтва; проводить через засоби масової ЁнформацЁї ЁнформацЁйну та роз'яснювальну роботу з проблем Українського козацтва, вЁдродження та розвитку його Ёсторичних, патрЁотичних, господарських та культурних традицЁй.

5. Р ада пЁд час виконання покладених на неї завдань взаємодЁє з органами виконавчої влади, органами мЁсцевого самоврядування у питаннях вЁдродження та розвитку Ёсторичних, патрЁотичних, господарських та культурних традицЁй Українського козацтва, а також з навчальними закладами, науковими установами щодо патрЁотичного виховання, органЁзацЁї фЁзкультурно-спортивної та культурно-просвЁтницької роботи серед молодЁ.

6. Р ада має право: одержувати в установленому порядку вЁд мЁнЁстерств, Ёнших центральних та мЁсцевих органЁв виконавчої влади ЁнформацЁю, документи Ё матерЁали з питань, що належать до її компетенцЁї; утворювати в разЁ потреби тимчасовЁ робочЁ групи.

7. Р ада здЁйснює свою дЁяльнЁсть на громадських засадах.

8. Р ада утворюється у складЁ Голови, секретаря та Ёнших членЁв Р ади. Р аду очолює Президент України. Членами Р ади є керЁвники всеукраїнських козацьких громадських органЁзацЁй, зареєстрованих вЁдповЁдно до Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ). Для набуття членства в Раді керівник всеукраїнської козацької Шромадської орШанізації подає на Ём'я Голови Р ади заяву, до якої додаються копЁя рЁшення вищого статутного органу всеукраїнської козацької громадської органЁзацЁї про пЁдтвердження повноважень вЁдповЁдного керЁвника, копЁї свЁдоцтва про реєстрацЁю всеукраїнської козацької громадської органЁзацЁї та статуту (положення). До складу Р ади можуть входити також ЁншЁ особи, якЁ зробили значний внесок у вЁдродження та розвиток Українського козацтва. Р С–С?ення про введення до складу Р ади таких осЁб приймається Р адою. Секретаря Р ади призначає Президент України.
Секретар Р ади забезпечує дЁяльнЁсть Р ади у перЁод мЁж її засЁданнями, а також: органЁзовує дЁяльнЁсть Р ади; формує порядок денний засЁдань Р ади та скликає її засЁдання; за дорученням Голови Р ади представляє Р аду у вЁдносинах з центральними та мЁсцевими органами виконавчої влади, пЁдприємствами, установами, органЁзацЁями.

9. ОрганЁзацЁйною формою роботи Р ади є засЁдання, якЁ проводяться в мЁру потреби, але не рЁдше одного разу на три мЁсяцЁ. Головуючим на засЁданнях є Голова Р ади. За вЁдсутностЁ Голови Р ади її засЁдання вЁдкриває секретар Р ади Ё Р ада зЁ свого складу обирає головуючого. Р ада правомочна вирЁшувати питання, якщо на її засЁданнЁ присутнЁ бЁльше половини її членЁв. Р С–С?ення Р ади приймаються бЁльшЁстю голосЁв членЁв Р ади Ё оформляються протоколом. Члени Р ади мають рЁвнЁ права. Кожний член Р ади має один голос. У разЁ якщо член Р ади не згоден з її рЁшенням або не може бути присутнЁм на засЁданнЁ, вЁн може висловити свою думку з питання, що розглядається, письмово.

10. Р ада використовує в роботЁ бланки зЁ своїм найменуванням.


Державний секретар України

  
О.ЗІНЧЕНКО

  

 

КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К БУДУЩЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗАЧЕСТВУ?
Положительно, потому что казачество есть историческая основа украинской государственности
Положительно, потому что казачество будет выполнять ряд функций, в том числе и по охране общественного порядка, до которых у государства не доходят руки
Положительно, потому что казачество – самая многочисленная и организованная неполитическая структура может принести много пользы государству, но для этого им нужна мотивация со стороны государства
Отрицательно, потому что это лишняя нагрузка на бюджет
Отрицательно, потому что казацкие организации такие же общественные организации, как экологические, спортивные и не справедливо будет выделять их среди других
Отрицательно, потому что современные казаки еще ничего не сделали для Украины, чтобы им давать статус госслужащих
Нейтрально, мне все равно
Нейтрально, если казачество действительно влиятельная организация, она сама добьется статуса, а если нет – то они и не заслуживают этого
 

Курсы НБУ на сегодня


Праздники Украины

Полезные ссылки:

Трудоустройство в Украине

Справка в Запорожье

вы наш
бесплатный счетчик посещений
посетитель 

 

 

                       

Ваш e-mail:
2010 Все права защищены. Перепечатка материалов в сети, цитирование только с ссылкой на wwww.kvzn.zp.ua «Казацкое Войско Запорожское Низовое».